Minh Hồ & Minh Hồ Đào
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

"Khi nào trời lặn hướng đông
Thì đây mới đứt chỉ hồng nợ duyên”
Minh Hồ
"Trần gian mãi đọng lời thề
Hướng Tây trời mọc phu thê không còn”
Minh Hồ Đào

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả