Thụy Mi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Nhạc
24/05/2005
Nhạc
23/01/2005
Nhạc
20/09/2004
Nhạc
09/03/2004
Nhạc
04/03/2004
Nhạc
29/01/2004

Hãy thả trôi theo giòng đời những ưu tư ...
Thực tại còn đây, mặt trời vẫn cháy sáng ...

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả