____________________________________
Ta!
Người chưa diệt chữ tình
Mong gì ngộ, giác
giữa thinh không này
____________________________________


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả