Phạm Doanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Văn/Tiểu Thuyết
17/06/2017
Văn/Tiểu Thuyết
17/06/2017
Văn/Tiểu Thuyết
17/06/2017
Văn/Tiểu Thuyết
16/06/2017
Văn/Tiểu Thuyết
16/06/2017
Văn/Tiểu Thuyết
16/06/2017


____________________________________
Ta!
Người chưa diệt chữ tình
Mong gì ngộ, giác
giữa thinh không này
____________________________________


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả