Trần Lan Chi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
20/10/2006
Văn/Tùy Bút
09/08/2006
Thơ
09/08/2006
Thơ
03/08/2006
Thơ
26/07/2006

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Nguyễn Du

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả