Andy Nguyen
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ/Định Luật
26/10/2013
Thơ/Định Luật
30/12/2012
Thơ/Định Luật
29/12/2012
Thơ/Định Luật
29/12/2012
Thơ/Định Luật
28/12/2012
Thơ/Định Luật
27/12/2012

Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả