An Lộc Sơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
24/04/2004
Thơ
21/04/2004
Văn/Truyện
21/04/2004
Thơ
21/04/2004
Thơ
19/04/2004
Văn/Truyện
14/04/2004

Gởi đến em vần thơ cũ
Như ngày xưa trời mưa lũ
Trăng thời gian chếch bóng
Hỡi chăng ai có chạnh lòng ?
An Lộc Sơn

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả