Mượn đất Vô Thường ươm hạt Đạo
Hoa Tình sẽ nở ngát hương Tâm

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả