Tran Minh Binh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

MƯA VỀ QUA PHỐ NÚI


Sáng tác : Trần Minh Bình
Ca sĩ : Thuy. Long with Cadillac
Ca khúc mở đầu cho NTKTMB trong HDMK

Click here to watch on cell phone, tablet or ipad: https://www.youtube.com/watch?v=PIk_BvSorlQ


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả