ĐẠI BÀNG TRỐNG_TWISTCO


ĐẠI BÀNG TRỐNG_TWISTCO

Thơ nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Diễn tấu TWISTCO

(Phối hợp TWIST và DISCO)


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả