Vũ Thế Dũng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Về ( version video )


Thơ Nguyễn Thành Nhân
Nhạc & hoà âm Vũ Thế Dũng
Trình bày Thuỳ An


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả