Ông Lục
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]
Thơ
19/12/2001

...để rồi dìu người tôi yêu,
và người đang yêu,
và người chưa yêu ...

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả