KHANG PHẠM

PHẠM KHANG TẠI PHÒNG ĐỌC CỦA ĐẠI TÁ XUÂN SƠN...
Ảnh

Ảnh

Ảnh động