PHẠM KHANG
BÓNG TÌM HƯƠNG…

Trong mơ em khóc đời ta nợ
Nợ mắt em hờn nợ tóc giông
Nợ ngày bão giật hoa em cưới
Đàn buồn ta dạo bóng tìm hương…
PK…
Ảnh]
Ảnh động


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả