Hoàng Hôn phủ Mặt Hồ

Chiều mây hồ in bóng
Cây nhành khô nước thu
Giữa dòng trôi tơ mỏng
Màu lung linh áng thu

Nhạn đàn xuôi nam cánh
Vừa qua đây đồi xa
Hiu hiu làn gió lạnh
Đò ai tiếng thu ca

Hoàng hôn phủ mặt hồ

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả