Hạt Mưa Thu (2)

Em về! Trời hạt mưa thu
Đã rơi rụng lối đã mù mây trôi

Ừ thì thôi...tình thế thôi
Từ đây là nhớ thương rồi nhớ thương
Một đời không bước chung đường
Không chung một giấc mộng thường dở dang

Em về! Tình sẽ đôi đàng
Ta nay hai kẻ phụ phàng duyên nhau


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả