TUYỆT DIỆU CÁI GÌ ?

-----------------------

Trai gái như vầy có đúng sai ?

Còn chi chiếc áo Đạo Cao Đài

Con người tiền kiếp từ muôn thú

Chức việc từ nay có bóng hài

Còn tệ tránh xa tình chúng bạn

Đã linh cố dẹp tánh muôn loài

Mọi người đã biết nhà thơ hỉ

Tuyệt diệu cái gì … hỡi mấy ai ? 

BC-  

-----------------------------

LÀM THƠ TRÍ MỊT MỜ

----------------------

Lắm kẻ làm thơ trí mịt mờ

Là vô văn hóa uổng nhung tơ

Sống không nên đạo thua cây cỏ

Chết chỉ trôi sông chẳng bến bờ

Ý chí nhơn sanh luôn có Mẹ

Tinh thần vạn loại đủ huyền cơ

Hỡi ai cầm bút nên suy nghĩ

Hãy sống huy hoàng chớ nhuốc nhơ

BC-

-------------------------

MỘT NHỊN CHÍN LÀNH

--------------------

Một nhịn chín lành cố gắng trau

Người tu rèn luyện tánh thanh cao

Cái thua đức hạnh hiền thêm mãi

Còn thắng điêu ngoa khổ sẽ vào

Lời dạy Mẹ ban rèn khó nhọc

Thánh Ngôn Cha giáng giải phiền đau

Ca dao tục ngữ văn phong Việt

Con Lạc cháu Tiên rất tự hào

HĐ-

 ---------------------

RƯỢU THỊT

-----------------

Rượu là một thứ cấm trong năm

Nhiều kẻ chưa thông mãi tức thầm

Cấm uống chê bai đồ hạ tiện

Sao dâng tôn tặng vật cao thâm

Tửu Tiên thơm ngát chầu Tiên Phật

Tửu nhục hôi tanh thuộc thú cầm

Học Đạo hãy tuân đừng cải lý

Rượu là một thứ cấm trong năm

HĐ-

---------------------

LỠ BƯỚC THEO MA

---------------------

Lỡ bước theo ma hại cuộc đời

Trở về nguồn cội chẳng ai chơi

Đức tin không thể nào thay đổi

Mà phải thủy chung trọn với Trời

 

Trời là tuyệt đối chẳng đâu hơn

Giáo pháp Kỳ Hai mất hết trơn

Thầy lập Kỳ Ba lo cứu chúng

Muốn nên con cái chớ khinh lờn.

 

Lời dạy thương yêu với thuận hòa

Không gần kẻ xấu lẫn tà ma

Đường trần chỉ có hư và thiệt

Chọn đúng thì nên trật ắt sa.

HĐ-

--------------------------

MẾN YÊU CÔNG CHÁNH

------------------------

Mến yêu Công chánh chỉ hai điều

Triết lý Đạo Trời thật tuyệt chiêu

Công chánh từ nay lòa sáng tối

Mến yêu sẽ mãi rực trưa chiều

Mến yêu mạch sống nuôi Công chánh

Công chánh máu hồng dưỡng Mến yêu

Hòa quyện âm dương sanh vạn vật

Mến yêu Công chánh chỉ hai điều

HĐ-

-------------------

ĂN CHAY

-----------

Hôm nay mười bốn đúng ngày chay

Lờn bé cả nhà thảy thủ trai

Như thế lâm chung hành Bửu Pháp

Đủ kinh tuần Cửu tuyệt vời thay.

 

Ăn chay cũng dễ khó chi đâu

Quyết chí là nên chỉ cái đầu

Thăng đọa đều do tâm trí định

Tu hành phải hiểu lý cao sâu

HĐ-

-------------------

CỤC GẠCH

--------------

Cục gạch xây nền Đại Đạo ta

Tỷ huynh chung sức điểm tô nhà

Trên Trời Thầy Mẹ luôn minh chứng

Dươi đất đồng môn mãi thuận hòa

Tu, khó tâm thành mau đắt quả

Tu, giàu lòng dối chẳng thăng hoa

Hiến dâng phương thức ôi siêu tuyệt

Hộ Pháp dạy rồi gắng nhận ra

HĐ-Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả