Thu mạt hề

Ven đời thu mạt ven đời
Một mình buồn nghĩ, đầy vơi ảo tình !

Sầu ảo tình, tiếng thu rơi
Bên bờ Nước bạc, cõi đời vàng thau
Ven đời tiếng Quốc gọi nhau
Giữa trời lưu xứ ruột đau mỗi chiều

Từ thu ấy, áo tang nhiều
Cài trang sử lạnh, Non yêu rã rời
Nợ đi đốt lá thu rơi
Sưởi dòng tình sử cho vơi lệ sầu

Mẹ Việt đau, lệ tang dâu
Lệ run núi khóc, biển sâu lệ nhòa
Lệ lìa quê, lệ tan gia
Lệ xoa nợ Nước, lệ pha máu hồng

Thu về ảo ngập non sông
Ngập vườn công lý, ngập đồng hàn vi
Ngẫm cố hương, nhặt sầu bi
Xứ người an tạc đá ghi thu hề !

Vivi
Norway 13.11.2017


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả