Nỗi Buồn Mùa Đông

Dòng bên đã khói trắng nguồn
Đã sương pha với nỗi buồn mùa đông

Hôm nay đò chẳng qua sông
Hôm nay chẳng gió thổi đồng cây khô
Hôm nay áo tóc người mô
Không ngồi hong nắng tơ hồ bóng trôi
Thơ ta lời oán mây đồi
Câu hờn núi thẳm kia rồi vần tuôn

Giăng chi sương khói đây nguồn
Cho thơ gặm nhấm nỗi buồn mùa đông!!!


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả