Bốn Cô Áo Trắng

Bốn cô áo trắng kia à
Có đi hãy để lụa tà lại đây

Cho thơ tôi hoạ màu mây
Màu sương khói buổi đông dày tiết đông
Hương trần gian ấy vượt sông
Gót trần gian ấy vượt đồng cải hoa

Bốn cô áo trắng lụa tà
Có đi...hãy để hương là lại đây


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả