... TẶNG EM TRỌN NÉT MÔI CƯỜI
TẶNG EM SON SẮT ĐÔI MƯƠI CHÚNG MÌNH
TẶNG EM NỒNG ẤM DUYÊN MÌNH
TẶNG EM TRỌN NGHĨA TRỌN TÌNH RIÊNG EM...

RIÊNG THƯƠNG, CỤC CƯNG CỦA ANH

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả