MẮT MÙ SƯƠNG GIÓ

Lệ đá đông đầy đau cố hương
Tuyết bay áo gió mắt mù sương
Nai vàng thu cũ sao mai lạc
Bóng nhớ bóng thương bóng vô thường...

MD.12/26/17
LuânTâm


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả