Hàn Ngọc Tuyết Băng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]     Song Thất Lục Bát
Khoán Thủ- Xuyên Tâm 
____________________

SẦU TƯƠNG TƯ

TÌNH ANH DẤU TRỌN VÀO TIM
CHO THƠ KHẮC KHOẢI NỖI NIỀM LUYẾN THƯƠNG 
                           -tbt-


TÌNH vẫy gọi CHO ta khờ dại 
ANH - vần THƠ nhớ mãi tim em
DẤU yêu KHẮC KHOẢI sau rèm
TRỌN đời NỖI nhớ từng đêm dối lòng
VÀO những lúc NIỀM mong chẳng vẹn
TIM LUYẾN THƯƠNG ước hẹn im lìm
TÌNH ANH DẤU TRỌN VÀO TIM
CHO THƠ KHẮC KHOẢI NỖI NIỀM LUYẾN THƯƠNG

tbt.Jan.07.2018

Tranh sưu tầm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả