PHẠM KHANG
HỒN VÀ VÍA
Ảnh động
Một chữ 
cũng rót ra
từ rượu đắng
thấy ruột gan lộn cả lên trời…

thì chữ của ta là hồn vía
nên suốt đời
mang nợ với em thôi…!
PK…
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả