Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SẮC XUÂN

Xuân xuân tết tết rộn nhà nhà
Cúc cúc đào đào rực rỡ hoa
Đỏ đỏ vườn vườn tươi quất quất
Xanh xanh ruộng ruộng thắm trà trà
Vù vù lượn lượn o­ng o­ng hát
Nhẹ nhẹ vờn vờn bướm bướm ca
Đợi đợi chờ chờ tha thiết ước
Năm năm mới mới lộc hài hòa

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả