HỒNG TRẦN AI BIẾT

Em đến thăm anh để dấu giày
Thềm hoa chúc tết nụ hoàng mai
Chờ giao thừa thưởng đào tiên nở
Hồng trần ai biết thật thiên thai...

MD.02/11/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả