Ma đây ư...sao xinh thế này???

Ma Đây Ư!!!

Sao ma này đẹp thế
Sao ma này xinh ghê
Áo bà ba hương quế
Lụa hà đông...khách mê

Ma đi mô! Tôi theo
Đò qua sông, đây chèo
Giữa dòng trôi tóc thả
Bồng bềnh thu gió reo

Ma lên đồi cho lá
Phong rơi thềm! Phong rơi
Nhớ cành hoa tím hạ
Giòng lệ rơi! Giòng rơi

Sao ma kia đẹp thế
Cho vần âm thơ mê
Sao ma kia xinh thế
Cho từ ý thơ mê!!!

Xin Ma chậm chân cho...chờ nhị tôi theo với Ma ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả