Nhị tôi không còn Cha đã hơn bảy năm rồi! Nhớ những ngày Father's Day xưa...nhị tôi hay biếu quà cho cha mình, giờ người đã không còn, quà biết biếu cho ai???


Quà Father's Day Biết Biếu Cho Ai!!!

Cha Tôi chốn tuyền đài
Quà biết biếu cho ai
Ngày Father's Day nữa
Ngồi lệ mắt! Giọt dài


Hỡi! Những người con hiếu
Đạo phụ tử đừng quên
Giữ mình và hãy hiểu
Cha già dưỡng dục nên


Người hữu dụng là ta
Công ơn ấy đặng mà
Báo đền bao đã đủ
Trước khi người đi xa


Cha tôi chốn tuyền đài
Quà đây biếu đáp ai
Ngày Father's Day khóc
Giòng rưng mắt! Giọt dàiNgày này nhớ Cha Tôi! Mà dạ buồn lắm thay.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả