Gia đình PSĐĐ
------------------
SỰ THẬT VỀ TỊNH LUYỆN

Nguyễn Thị Độ - Muội cảm o­n huynh nhé Huê Quang

Binh Công - ĐẠO PHÁP
Giáng bút hoằng khai ánh Đạo vàng.
Khuyên đời giác ngộ cảnh trần gian.
Chơn truyền gắng học toàn nhân loại.
Chánh pháp năng trau khắp địa hoàn.
Nhập định luôn hành ngời chiếu điển.
Tham thiền mãi luyện sáng hào quang.
Tam niên nhủ bộ hồn cùng phách.
Thập ngoạt hoài thai thiếp với chàng.
Hàn Băng Tâm
-------
Nội dung bài thơ Khuyến khích Tịnh Luyện không phù hợp đường lối Phổ độ của Hội Thánh TTTN - Xin huynh quan tâm - Những bài thơ như thế nầy huynh nên để riêng nơi trang cá nhân của huynh, làm như vầy, ngta hiểu lầm huynh đó.

Hàn Băng Tâm - Quá thủ cựu, mê chấp... Hihihi.

Huệ Quang - Hàn Băng Tâm !
Con đường trở về với Cha " CHỈ CÓ MÔT CON ĐƯỜNG LÀ ĐẠO KỲ BA "
Còn những con đường khác đều đi xuống Địa ngục ???????????

Hàn Băng Tâm - Huệ Quang !
Đệ nói nghe rất hay !

Binh Công - Ðại Ðàn Cầu Kho 5 Mars 1927
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI 
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào đạo thì phải phế hết nhơn sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết nếu công quả chưa đủ, nhân sự chưa xong, thì không thế nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. [Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi]. Như không làm đặng thế nầy, thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng có thể đạt địa vị tối cao. Các con phải hiểu Thánh ý Thầy mà trau giồi chí lớn. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiêng liêng chiếu rõ mới đặng vững bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng cần phải có cái chí lớn mới mong thành tựu đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô dụng mà vô dụng là tại người không chuyên vậy. Bài 80.

Huệ Quang - Lão Binh Công !
" Ngồi trông con đặng phi thường
Mẹ đem con đến tận ĐƯỜNG HẰNG SANH ..." 
Vậy con xin hỏi cụ Phi thường chổ nào ?
Hàn Băng Tâm !

Binh Công - Chỗ đem TNHT nhắc nhở người đạo Cao Đài

Binh Công - THÁNH NGÔN TRUYỀN -
Nhạc : Lam Phương (Đường về quê hương) -
Lời Đạo : Phụng Thánh -...Xem thêm
https://www.youtube.com/watch?v=vq4AGZnv2aI

Binh Công - Giá Trị Thánh Ngôn
https://www.youtube.com/watch?v=NeRBC4ptFiQ&t=11s...Xem thêm

Binh Công - Chỗ đem TNHT nhắc nhở người đạo Cao Đài

Huệ Quang Thánh ngôn là tay chỉ trăng nương theo đó mà về ! 
Chứ học thuộc Thánh ngôn không bê được con người bỏ vào chổ Phật Tiên được !
Lão Binh Công nên nhớ !

Hàn Băng Tâm - Cùng lão huynh Binh Cong !
Cảm ơn lão huynh đã nhắc nhở...
Xin lão huynh cho tiểu đệ hỏi một câu: Đức Ngài HỘ PHÁP lập ra ba cung Trí Huệ, Trí Giác và Vạn Pháp để làm gì vậy, thưa lão huynh?
Chẳng lẽ Đức Ngài HỘ PHÁP đã làm sai với tôn chỉ của Đại Đạo sao lão huynh???
Hay là Đức Ngài HỘ PHÁP k biết TNHT của Đức CHÍ TÔN hả lão huynh? Hihihi

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả