Mùng bảy tết, nhị ca xin vào thơ hoa đào tiếp nghe Tím Muội.

Cành Đào Xuân Có Bán!!!


Cành đào xuân có bán
Được giá, Cô tặng bình
Bạc hay vàng nửa lạng
Năm trăm quan...một nghìn!!!


Hoa đào em vô giá
Đâu bán, ông dạm mua
Vần câu thơ mặc cả
Âm ý chữ hỏi mua


Cành đào xuân không bán
Hoa nở nay...mai tàn
Xuân khơi , ngày xuân vãng
Màu phai! Hoa rụng đàng


Vậy hoa người tặng không!!!


Hoa em không bán, nhưng sẽ tặng không biếu không nếu gặp được người quân tử biết mến sắc chuộng hương hoa ông thần say nhé; khà khà.

Thân,


Nhị Ca

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả