Quà tặng Bà Hùm Quận Sáu của tôi ngày tám tháng ba.


Quà Tám Tháng Ba Cho Vợ

Ối Giời! Mùng tám tháng ba
Ra sở trễ quá nên hoa không còn

Không quà ngại bị roi đòn
Bị phang củi tạ, gạch, lon...thôi đành
Ghé tiệm súng lục mua nhanh
Một cây sáu phát mà thanh toán tình

Mùng tám tháng ba tặng mình
Tối nay sấy tóc...lặng thinh trong ngoài


Người mà bị dồn đến chân tường...cũng phải tính đến chuyện này thôi; khà khà.

Thân,

Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả