Nhìn hình mà nhớ căn nhà của cô Em Thứ Mười Tôi vô cùng! Bởi năm 2009 nhị tôi về thăm Mẹ Mình lần cuối khi người còn sống và đã ở khu này hơn một tháng, khi đó bờ sông chưa làm đẹp như bây giờ, nhìn khác hẳn. Nay Mẹ Tôi đã không còn, nhà em tôi cũng đã bán...buồn.


Cảnh Đây...Mẹ Giờ Đâu!!!


Cảnh cũ còn đây Mẹ Già đâu
Dòng xuôi dòng ngược nước đục mầu
Mây nam mây bắc chiều bảng lảng
Cảnh cũ còn đây Mẹ ở đâu!!!


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả