Đò nhị em cũng đã chui qua cây cầu này để ra tàu lớn đêm 13 tây tháng 5 năm 1979 đấy chị Nancy, giờ nhị em còn nhớ như in trong trí mình! Đứa Em Họ đã cặp đò vào Bar Đông Thành để rước nhị em đang ngồi uống ly nước chờ...và chân bước xuống mà lòng đau như cắt vì linh tính cho mình biết là từ nay sẽ sống kiếp tha hương, đời viễn xứ.

Cây Cầu Xưa

Đò tôi ra...đò qua
Đêm xưa bóng trăng ngà
Chân lên thuyền viễn xứ
Cầu xa! Nước non xa

Ngỡ lần đi vĩnh biệt
Lần đi sẽ không về
Đau này mình ta biết
Mai đất khách! Không về

Đò tôi qua...đò xa
Cầu in bóng trăng ngà
Đêm nồm vi vu gió
Thuyền ra! Lệ giòng sa


Hình cây cầu này làm nhị nhớ lại thời còn sống bên nhà quá đi chị Nancy và anh Pete Ma ơi.

Thân,

Nhị


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả