Tứ Đại Mỹ Nhân đây ư!!! Lời trong sách truyện đọc lâu nay, giờ mới thấy dáng hình và dung mạo trên Facebook...thật là không sai.


Tứ Đại Mỹ Nhân Canada

Đọc lời trong sách truyện
Tả Tứ Đại Mỹ Nhân
Hôm nay đà diện kiến
Mười phân...vẹn mười phân

Câu ngũ ngôn tứ tuyệt
Vần âm thơ lưu dòng
Mắt môi người diễm tuyệt
Dòng ngây ngất ghi dòng

Tứ Đại Mỹ Nhân ơi

Ước gì được ngồi chung bàn tiệc cùng Bốn Nàng mà đối ẩm một ngày gần đây hỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả