Hoa Mo^.ng

To^i ro+`i qua'n cafe Vie^~n Tu*o*`ng va` bu+o+'c vo^.i ve^` phi'a ba~i dda^.u xe. Be^n ngoa`i tro+`i dda~ ve^` khuya. DDu+o+`ng pho^' tha^.t va('ng ve? va` ye^n la(.ng. Ba~i dda^.u xe chi? co`n la.i thu+a tho+'t va`i chie^'c xe cu?a nhu*~ng ngu*o*`i kha'ch cuo^'i cu`ng co`n la.i trong qua'n. To^i nhi`n tha^'y chie^'c xe cu?a Vu+o+ng na(`m ca'ch xe to^i mo^.t khoa?ng. To^i dda~ ma~i me^ nghe ca^u chuye^.n Vu+o+ng ke^? ne^n quye^n khua^'y ca? tho+`i gian. Chu+a bao gio+` to^i la.i ro+`i qua'n ra ve^` mo^.t ca'ch khuya khoa('t nhu+ ho^m nay.

Vie^~n Tu+o+`ng la` ngo^i qua'n ma` dda so^' sinh vie^n ra^'t hay lui to+'i. Kho^ng pha?i vi` qua'n o+? ga^`n tru+o+`ng ma` no' co`n co' nhu*~ng ddie^`u thi'ch ho+.p kha'c nhu+ ca'i kho^ng khi' ye^n ti~nh cho nhu+~ng ngu+o+`i thi'ch ddo.c sa'ch hay lo^'i trang tri' ddo+n so+ a^?n da^.t vo+'i mo^.t sa('c tha'i cu?a mie^`n nu'i ta^y nguye^n hay cu?a nhu+~ng tho^? da^n.

Mo^~i la^`n ghe' qua'n to^i chi? ngo^`i mo^.t mi`nh ddo.c sa'ch va` nha^m nhi cho he^'t ly cafe su+~a ro^`i ra ve^`. Sau na`y co' Vu+o+ng cu`ng ngo^`i chung va` no'i da(m ba ca^u chuye^.n vui. To^i cu~ng cha(?ng hie^?u ta.i sao mi`nh co' the^? ngo^`i va` no'i chuye^.n vo+'i mo^.t ngu+o+`i dda`n o^ng xa la. nhu+ the^' trong khi to^i cha(?ng bao gio+` thi'ch no'i chuye^.n ga^~u vo+'i ba^'t ky` ai du` la` ba.n be` quen bie^'t. To^i cho la` vi` tha'i ddo^. ngo^. nghi~nh va` ky` la. cu?a anh dda~ dda'nh ddo^.ng va`o ca' ti'nh hie^'u ky` sa(~n co' trong to^i. To^i dda~ quan sa't Vu+o+ng ra^'t nhie^`u la^`n tru+o+'c khi quye^'t ddi.nh dde^'n ba('t chuye^.n la`m quen. Mo^~i la^`n va`o qua'n to^i dde^`u tha^'y anh ngo^`i o+? ca'i ba`n ca.nh cu+?a so^? co' nhu+~ng ca`nh hoa su+~a tra('ng be^n ngoa`i. Anh luo^n ngo^`i ddo' mo^.t mi`nh, hu't thuo^'c va` nhi`n ra ngoa`i cu+?a so^?. To^i cu+' tha('c ma('c ve^` tha'i ddo^. la. lu`ng cu?a ngu+o+`i dda`n o^ng ddo'.

Mo^.t la^`n to^i quye^'t ddi.nh ddi dde^'n ba`n anh ngo^`i.

-Xin lo^~i o^ng, co' ai ngo^`i o+? dda^y kho^ng?

Vu+o+ng quay nhi`n to^i, tra? lo+`i "Kho^ng!" xong anh la.i tie^'p tu.c nhi`n ra cu+?a so^? co' nhu+~ng ca`nh hoa su+~a tra('ng. To^i no'i tie^'p.

-To^i cu~ng thi'ch cho^~ na`y la('m. To^i co' the^? ngo^`i ddu+o+.c kho^ng?

-Tu`y co^!

Vu+o+ng tra? lo*`i ma` kho^ng he^` quay la.i.

To^i dda(.t ly cafe le^n ba`n va` ke'o ghe^' ngo^`i ddo^'i die^.n vo*'i anh. Vu+o+ng va^~n nhi`n ra cu+?a so^?. To^i ca?m tha^'y kho' chi.u vo+'i mu`i thuo^'c la' co^.ng vo+'i ca?m gia'c hu.t ha^~ng thu+`a tha~i kho^ng bie^'t no'i the^m ddie^`u gi` vo+'i ngu+o+`i dda`n o^ng xa la.. Ba^y gio+` to^i bo^~ng tha^'y ngu+o+.ng ngu`ng cho tha'i ddo^. cu?a mi`nh ne^n cu+' ngo^`i ye^n. Chu+`ng mo^.t lu'c thi` o^ng ta quay la.i, du.i ddie^'u thuo^'c ddang cha'y va`o ca'i ga.t ta`n va` mi?m cu+o+`i.

-Co^ da'm dde^'n xin to^i cho^~ ngo^`i ma` ba^y gio+` co`n nga.i?

-To^i kho^ng nga.i, chi? vi` o^ng ho+i... ky` cu.c tho^i.

To^i ki`m la.i dde^? kho^ng tho^'t ra chu+~ "ma't"

-To^i ky` cu.c?!

-DDu'ng ro^`i, o^ng chi? bie^'t nhi`n ra cu+?a so^?, ngoa`i ra ta^'t ca? mo.i vie^.c xung quanh o^ng dde^`u vo^ nghi~a he^'t. Bo^. o^ng thi'ch nhu+~ng bo^ng hoa ngoa`i ddo' la('m ha??

-Ta.i sao co^ bie^'t to^i thi'ch?

-Ta.i vi` to^i tha^'y o^ng hay ngo^`i nga('m chu'ng.

-Nga('m chu+a cha('c la` thi'ch.

-To^i chu+a tha^'y ai nga('m nhi`n ddie^`u ma` ho. kho^ng thi'ch. O^ng tha^.t la` ky` la..

Vu*o*ng cu+o+`i ho?i la.i to^i.

-Co^ te^n gi`?

-Ta.i sao o^ng la.i ho?i te^n to^i?

-Ta.i vi` to^i ddang no'i chuye^.n vo+'i co^.

-No'i chuye^.n kho^ng cha('c pha?i bie^'t te^n.

-Co^ muo^'n tra? ddu~a la.i to^i dda^'y a`?

-Ne^'u o^ng cho la` nhu+ va^.y.

Vu+o+ng ba^.t cu+o+`i lo+'n.

-To^i te^n Vu+o+ng.

-Vu+o+ng co' nghi~a la` vua pha?i kho^ng?

-Ne^'u co^ muo^'n, vo+'i to^i no' cha(?ng co' y' nghi~a chi ca?.

The^' la` to^i bie^'t Vu+o+ng tu+` da.o a^'y. Anh kho^ng hay no'i nhie^`u ve^` ba?n tha^n. Ga(.p nhau anh chi? ho?i ve^` vie^.c ho.c cu?a to^i. Anh hay ho?i xem to^i co' thi'ch hay co' y' kie^'n rie^ng gi` ve^` mo^.t chu? dde^` na`o ddo' to^i vu+`a ho.c xong. Ne^'u kho^ng thi` anh la.i ke^? to^i nghe ve^` mo^.t ca^u chuye^.n na`o ddo' anh ddo.c tre^n ma^'y to+` ba'o hoa(.c o+? dda^u ddo' ma` to^i cha(?ng bao gio+` bie^'t dde^'n. DDo^i lu'c to^i co^' thu+? ho?i do` ve^` anh; anh ddang la`m gi`? o+? dda^u? ta.i sao anh hay dde^'n qua'n mo^.t mi`nh ngo^`i nga('m nhu+~ng bo^ng hoa tra('ng kia, nhu*ng la^`n na`o to^i cu~ng dde^`u bi. tha^'t ba.i. Cho dde^'n ba^y gio+` to^i va^~n chu+a bie^'t ddu+o+.c nhu+~ng bo^ng hoa su+~a tra('ng ddo' co' gi` lie^n quan to+'i anh.

Ca^u chuye^.n Vu+o+ng vu+`a ke^? lu'c na~y trong qua'n dda~ la`m to^i ma~i me^ nghe dde^'n no^~i que^n ca? gio+` pha?i ra ve^`. No' tha^.t la` bi' a^?n va` huye^`n hoa(.c sao ddo', nhu*ng Vu+o+ng cu*' qua? quye^'t ddo' la` mo^.t ca^u chuye^.n co' tha^.t. Anh ke^? vo*'i mo^.t dda'ng ddie^.u ta^.p trung. DDie^`u ddo' dda~ la`m to^i bi. lo^i cuo^'n va`o ca^u chuye^.n ky` la. cu?a anh.

"O*? thi. tra^'n T..., ngu+o+`i ta pha't hie^.n ra thi the^? cu?a mo^.t ngu+o+`i con ga'i trong mo^.t ca(n pho`ng cu?a mo^.t ngo^i nha`. Ca'i che^'t cu?a ngu+o+`i con ga'i dda~ la`m xo^n xao nhu+~ng ngu+o+`i da^n trong vu`ng. Ngu+o+`i ta no'i ra(`ng khuo^n ma(.t cu?a ngu+o+`i che^'t toa't le^n mo^.t ve? u buo^`n, ua^?n u+'c va` tha^'t vo.ng sao ddo'. Kho^ng mo^.t ai ke^? ca? nhu+~ng nha` tha'm tu+? gio?i trong thi. tra^'n co' the^? ti`m ra ddu+o+.c ca'i che^'t la` do mo^.t su+. mu+u sa't. Ke^'t qua? kha'm nghie^.m tu+? thi cho bie^'t nguye^n nha^n da^~n dde^'n ca'i che^'t la` vi` su+. kie^.t que^. cha^'t dinh du+o+~ng trong co+ the^?. Ngoa`i ra trong na~o bo^. cu?a co^ ga'i dda~ pha't hie^.n ddu+o+.c su+. bie^'n chu+'ng ba^'t bi`nh thu+o+`ng cu?a mo^.t so^' te^' ba`o tha^`n kinh. Ngu+o+`i ta cho ra(`ng co^ ga'i che^'t vi` the^? ly' cu~ng nhu+ ta^m ly' bi. suy nhu+o+.c mo^.t ca'ch tra^`m tro.ng. Ta.i sao ddie^`u ddo' xa?y ra thi` va^~n kho^ng ai ly' gia?i no^~i."

Tha^.t la` mo^.t ca^u chuye^.n hoang ddu+o+`ng va` ky` cu.c. Kho^ng the^? na`o mo^.t ngu+o+`i con ga'i co' the^? che^'t mo^.t ca'ch de^~ da`ng nhu+ va^.y. To^i cho ra(`ng ddo' chi? la` mo^.t ca^u chuye^.n bi.a dda(.t cu?a nhu+~ng to+` bao' muo^'n lo^i cuo^'n ddo^.c gia?.

-Tre^n ddo+`i na`y chuye^.n gi` cu~ng co' the^? xa?y ra.

Vu+o+ng qua? quye^'t vo+'i to^i nhu+ the^'.

-Em co`n qua' tre? dde^? hie^?u cuo^.c so^'ng
co' nhie^`u chuye^.n hoang ddu+o+`ng co' the^? xa?y ra.

-Co' le? the^'!

To^i ddo^`ng y' vo+'i anh ro^`i cho+.t ho?i

-Nhu+ va^.y mo^.t ngu+o+`i ngo^`i ha`ng gio+` nhi`n nhu+~ng bo^ng hoa tra('ng ngoa`i cu+?a so^? co' pha?i la` hoang ddu+o+`ng la('m kho^ng?


Vu+o+ng kho^ng tra? lo+`i to^i. Anh vo^.i nha('c nho+? to^i ra ve^`. Lu'c ddo' to^i mo+'i gia^.t mi`nh nha^.n ra tro+`i dda~ qua' khuya ne^n vo^.i va~ cha`o ta.m bie^.t Vu+o+ng. to^i va^~n kho^ng the^? bie^'t ve^` tha'i ddo^. ky` la. cu?a anh.

------

Chi? co`n hai nga`y nu*~a la` na(m ho.c cuo^'i cu`ng cu?a to^i ke^'t thu'c. To^i se~ ro*`i gia ddi`nh dde^? ddi la`m o*? mo^.t no*i xa. Ho^m nay to^i du*. ddi.nh ghe' qua'n Vie^~n Tu*o*`ng la^`n cuo^'i. Da^`u gi` no' cu~ng la` mo^.t trong nhu*~ng no*i to^i dda~ ga('n bo' trong cuo^.c ddo*`i sinh vie^n cu?a mi`nh ddo^`ng tho*`i to^i cu~ng muo^'n no'i lo*`i cha`o cuo^'i cu`ng vo*'i Vu*o*ng tru*o*'c khi ddi xa.

Mo^'i quan he^. cu?a to^i va` anh cha(?ng ddi to*'i dda^u ngoa`i nhu*~ng ca^u chuye^.n vui va` la. lu`ng cu?a anh mo^~i khi ga(.p nhau. To^i tha^.t su*. kho^ng the^? kha'm pha' ddu*o*.c trong anh nhu*~ng gi` to^i muo^'n bie^'t. To^i cu~ng cha(?ng bie^'t anh nghi~ gi` ve^` to^i va` la^u da^`n to^i cu~ng cha(?ng ma`ng quan ta^m ve^` ddie^`u a^'y. Co' le? To^i va` anh chi? la` nhu*~ng ha`nh kha'ch la. cu`ng ddi tre^n mo^.t chuye^'n ta`u ro^`i thi` mo^~i ngu*o*`i se~ ddi xuo^'ng tre^n nhu*~ng sa^n ga kha'c nhau, se~ mong cho'ng que^n nhau cho du` dda~ tu*`ng tro` chuye^.n vo*'i nhau nhu* nhu*~ng ngu*o*`i ba.n.

To^i ba('t dda^`u ca^u chuye^.n ba(`ng mo^.t lo*`i tho^ng ba'o nga('n go.n

-Em se~ ddi la`m xa va`o tua^`n to*'i.

Vu*o*ng co' ve? nga.c nhie^n. Anh nhi`n to^i mo^.t lu'c ro^`i ho?i.

-Bao gio*` em tro*? la.i?

-Em cu~ng kho^ng bie^'t nu*~a. Co' le? dda^y la` la^`n cuo^'i.

Vu*o*ng ye^n la(.ng kho^ng no'i gi`. Anh cha^m vo^.i ddie^'u thuo^'c hu't, ma('t do~i nhi`n ra cu*?a so^?. To^i ca?m tha^'y kho' chi.u vo*'i ca'i kho^ng khi' im la(.ng na(.ng ne^` co^.ng vo*'i mui` kho'i thuo^'c. To^i va^~n kho^ng the^? ddoa'n ddu*o*.c anh ddang suy nghi~ ddie^`u gi`. To^i no'i vo+'i anh.

-Em muo^'n dde^'n cha`o anh...

Vu*o*ng quay nhi`n to^i va` ho?i

-Nga`y mai em co' la`m gi` kho^ng?

-Buo^?i sa'ng thi` co' nhu*ng buo^?i chie^`u thi` kho^ng.

-Va^.y cu~ng ddu*o*.c. Chie^`u mai anh se~ da^~n em dde^'n tha(m gia ddi`nh anh.

Tai to^i ba('t dda^`u lu`ng bu`ng. To^i co' nghe la^`m kho^ng?! Chi? co`n mo^.t nga`y nu*~a to^i se~ xa anh, co`n anh trong lu'c na`y la.i muo^'n to^i dde^'n ga(.p gia ddi`nh cu?a anh dde^? la`m gi`? Tha^.t la` mo^.t ddie^`u phi ly'. To^i co`n ddang cha^`n chu*` kho^ng bie^'t tra? lo*`i sao thi` anh ho?i tie^'p

-Em co' co`n muo^'n bie^'t gi` ve^` anh kho^ng?

Ca^u ho?i cu?a Vu*o*ng cho*.t dda'nh ddo^.ng ca'i ti'nh hie^'u ky` trong to^i. To^i quen anh cu~ng chi? vi` ddie^`u ddo'. Anh la` ngu*o*`i dda`n o^ng ky` la. dda^`u tie^n to^i ga(.p trong ddo*`i. Tha'i ddo^. bi' a^?n ky` cu.c cu?a anh dda~ thu hu't con ngu*o*`i to^i, ddu*a to^i tro*? tha`nh mo^.t ngu*o*`i ba.n. Co' pha?i To^i dda~ ye^u anh? DDo^i lu'c to^i tu*. nhu? kho^ng bie^'t pha?i tra? lo*`i nhu* the^' na`o ne^'u nhu* Vu*o*ng ho?i to^i ddie^`u a^'y. The^' la` to^i ddo^`ng y' dde^'n tha(m gia ddi`nh anh.

----------

Ngo^i nha` gia ddi`nh Vu+o+ng o+? na(`m tre^n mo^.t ngo.n ddo^`i o+? ngoa.i o^ tha`nh pho^' ca'ch tru+o+`ng to^i ho.c mo^.t con so^ng. No+i dda^y ra^'t i't ngu+o+`i. Quang ca?nh tha^.t la` va('ng ve? va` ddi`u hiu. Tuy nhie^n ddu*'ng tre^n ddo^`i nhi`n xuo^'ng se~ tha^'y nhu*~ng ba~i co? xanh mu+o+'t ngu't nga`n xa. Be^n kia bo+` so^ng la` nhu+~ng to`a nha` cao cu?a tha`nh pho^' a^?n hie^.n tha^'p thoa'ng trong ma`n su+o+ng mo+` cu?a buo^?i chie^`u. DDo^'i vo+'i to^i phong ca?nh no+i dda^y tha^.t la` tuye^.t dde.p.

To^i kho^ng bie^'t no'i gi` vo+'i anh tru+o+'c quang ca?nh thie^n nhie^n tuye^.t vo+`i nhu+ va^.y. Ha(?n dda^y la` vu`ng dda^'t rie^ng cu?a gia ddi`nh anh. To^i nghi ngo*` co' le? gia ddi`nh anh la` mo^.t gia ddi`nh gia`u co'.

Vu+o+ng du+`ng xe tre^n mo^.t con ddu+o+`ng nhu+.a dda' da^~n va`o ngo^i nha` lo+'n. To^i ddi theo anh va`o trong nha` va` nga.c nhie^n nha^.n ra be^n trong ngo^i nha` kho^ng khi' co`n co' ve? ye^n la(.ng ho*n ca? be^n ngoa`i kia.

-Anh thu+o+`ng hay cho nhu+~ng ngu+o+`i giu'p vie^.c ve^` nha` va`o cuo^'i tua^`n.

Vu*o*ng le^n tie^'ng pha' tan su*. ye^n la(.ng.

-Em ngo^`i cho+i ddo+.i anh.

To^i ngo^`i ddo+.i anh tre^n chie^'c ghe^' sofa dda(.t giu+~a ca(n pho`ng. Vu+o+ng ddi ro^`i, co`n la.i mo^.t mi`nh, to^i nhi`n quanh ca(n pho`ng. Mo.i va^.t trong pho`ng dde^`u ddu+o+.c sa('p xe^'p mo^.t ca'ch go.n ga`ng va` nga(n na('p. Mo^.t bu+'c tu+o+.ng thu?y tinh ddu+o+.c dda(.t tre^n ma(.t ba`n kha'ch. Hai bu+'c tu+o+.ng con ho^~ na(`m nga^~ng dda^`u ve^` phi'a tru+o+'c ba(`ng go^~ ca^?m o+? hai be^n go'c. Nhu+~ng bu+'c tranh phong ca?nh co' ve? la`m ta(ng the^m ne't sang tro.ng cu?a ca(n pho`ng. To^i bo^~ng chu' y' to+'i ca'i ba?ng gia^'y khen ddu+o+.c lo^.ng trong mo^.t khung hi`nh ma`u ddo? gu. treo du+o+'i mo^.t bu+'c tranh. Be^n trong la` nhu+~ng ha`ng chu+~.
"CO^NG TY XA^Y DU+.NG HUY`NH DDA.T
Ha^n ha.nh trao ta(.ng:
NGUYE^~N QUO^'C VU+O+NG
Danh hie^.u Kie^'n Tru'c Su+ U+u Tu'..."

To^i mi?m cu+o+`i, thi` ra anh la` mo^.t nha` kie^'n tru'c. Chi? co' the^' tho^i va^.y ma` anh la.i kho^ng the^? no'i cho to^i bie^'t. Tha^.t la` mo^.t con ngu+o+`i ky` la.. To^i bo^~ng dda^m ra tha('c ma('c, anh da^~n to^i ve^` ga(.p gia ddi`nh anh nhu+ng tu+` lu'c va`o nha` to^i va^~n kho^ng tha^'y ai he^'t. Kho^ng le? anh chi? so^'ng mo^.t mi`nh trong ngo^i nha` na`y. Ne^'u nhu+ va^.y, anh da^~n to^i ve^` dda^y la`m gi`? vo+'i du.ng y' gi`? Anh se~ cho to^i bie^'t ddie^`u gi` ve^` anh trong ngo^i nha` hoang va('ng va` la.nh le~o na`y? Bao nhie^u ca^u ho?i hie^.n ra trong dda^`u cu?a to^i. To^i ca?m tha^'y so+. ha~i va` a^n ha^.n tha^.t nhie^`u vi` ca'i ti'nh hie^'u ky` cu?a to^i. Ta.i sao to^i la.i co' the^? ddo^`ng y' vo+'i Vu+o+ng dde^? to+'i no+i na`y?.

To^i gia^.t mi`nh khi nghe nhu+~ng tie^'ng bu+'o+'c cha^n ddi va`o pho`ng. Ca?m gia'c so+. ha~i trong to^i ca`ng ta(ng nhie^`u ho+n. Vu+o+ng xua^'t hie^.n tru+o+'c ngu+o+~ng cu+?a. Tay anh ca^`m ly nu+o+'c cam, theo sau anh la` mo^.t ngu+o+`i con ga'i. Tha^'y to^i co' ve? kha'c thu+o+`ng, anh nga.c nhie^n no'i

-Xin lo^~i dda~ dde^? em ddo+.i la^u. Em co' sao hay kho^ng?!

To^i la^'y la.i bi`nh ti~nh

-Kho^ng co' gi`. Ta.i o+? dda^y va('ng ve? qua' ne^n em ho+i so+..

To^i khe~ lie^'c nhi`n ngu+o+`i con ga'i ddang ngo^`i ddo^'i die^.n vo+'i to^i. To^i ba`ng hoa`ng tru+o+'c ve? dde.p kie^u sa cu?a na`ng. Mo^.t khuo^n ma(.t tra'i soan tra('ng muo^'t vo+'i hai ca(.p ma('t tro`n, dden la'y va` long lanh, nhu+ng chu'ng tro^ng co' ve? la.nh nha.t ba^'t ca^`n vo+'i ca'i nhi`n ngu+o+~ng mo^. cu?a to^i. Na`ng tro^ng tha^.t la` dde.p.

To^i nghe tie^'ng cu?a Vu+o+ng gio+'i thie^.u to^i

-DDa^y la` Va^n An.

Quay sang to^i anh no'i

-Vo+. cu?a anh, Die^~m Quye^n.

To^i tu+o+?ng mi`nh nghe la^`m. Mo.i va^.t trong ca(n pho`ng nhu+ trao dda?o tru+o+'c ma(.t to^i, co' pha?i to^i vu+`a mo+'i nghe gio+'i thie^.u ngu+o+`i con ga'i ddo' la` vo+. cu?a anh?! Trong phu't cho^'c to^i ca?m tha^'y xa^'u ho^? to^.t cu`ng. To^i tu+o+?ng chu+`ng anh va` co^ ga'i ddo' ddang nhi`n to^i cu+o+`i na('c ne?. To^i bo^~ng co' ca?m gia'c to^i la` mo^.t ke? ddie^n va` da.i kho+` trong ca(n pho`ng na`y.

To^i nhi`n Vu+o+ng co' y' khie^?n tra'ch va` no'i vo+'i Die^~m Quye^n

-Ha^n ha.nh ddu+o+.c ga(.p chi.. Em nghe anh Vu+o+ng no'i nhie^`u ve^` chi., ba^y gio+` mo+'i bie^'t ma(.t.

-Va^.y sao! Anh a^'y no'i gi` vo+'i co^?

To^i nga.c nhie^n khi nghe chi. ho?i to^i. Die^~m Quye^n co' mo^.t gio.ng no'i kho^ khan co^.c lo^'c cha(?ng co' mo^.t ca?m gia'c vui ve? hay nhe. nha`ng cu?a mo^.t ngu+o+`i con ga'i hay ddu'ng ra la` mo^.t ngu+o+`i vo+. cu?a Vu+o+ng. To^i bo^~ng lu'ng tu'ng kho^ng bie^'t tra? lo+`i ra sao. Vu+o+ng thi` ho+i cu'i dda^`u nhu+ muo^'n tra'nh a'nh ma('t nhi`n cu?a to^i

-... Anh no'i chi. ra^'t dde.p... chi. la` mo^.t ngu+o+`i vo+. tuye^.t ha?o cu?a anh

-Chi. tu+o+?ng anh a^'y no'i vo+'i co^ ddie^`u gi` kha'c ho+n nu+~a chu+'.

To^i nhi`n Vu+o+ng ro^`i nhi`n Die^~m Quye^n. To^i vo^ cu`ng nga.c nhie^n ve^` tha'i ddo^. cu?a chi.. Die^~m Quye^n hi`nh nhu+ kho^ng bie^'t to^i ddang kinh nga.c, chi. va^~n tie^'p tu.c no'i

-Lu'c na`o cu~ng va^.y, anh a^'y la`m nhu+ tre^n ddo+`i na`y chi? co' to^i ma` tho^i.

To^i kho^ng bie^'t no'i gi` the^m nu+~a ne^n mi?m cu+o+`i im la(.ng. Die^~m Quye^n va` Vu+o+ng kho^ng ai no'i vo+'i ai lo+`i na`o. Tha^'y kho^ng khi' co' ve? ngo^.t nga.t ne^n to^i go+.i chuye^.n ho?i tha(m Die^~m Quye^n. Chi. no'i chuye^.n hay co' ve? tu+. ha`o ve^` ne't dde.p cu?a mi`nh vi` va^.y cuo^.c no'i chuye^.n tro+? ne^n tha^.t nha`m cha'n.

Vu+o+ng khe~ tho+? da`i va` ho?i to^i

-Em co' muo^'n ve^` chu+a, anh ddu+a em ve^`.

Nghe anh ho?i, to^i mu+`ng ro+n trong bu.ng vo^.i ddu+'ng le^n tu+` gia~

-Va^ng, co' le? ba^y gio+` cu~ng dda~ tre^~ ro^`i. Em pha?i ve^` tho^i.

Ra to+'i ngu+o+~ng cu+?a, to^i nghe Die^~m Quye^n ho?i Vu+o+ng. Va^~n vo+'i gio.ng no'i kho^ khan kho^ng ti`nh ca?m ddo'

-Anh co' a(n co+m o+? nha` kho^ng?

Cha^`n chu+` mo^.t lu'c Vu+o+ng tra? lo+`i

-Kho^ng! Ho^m nay Anh co' chu't co^ng vie^.c

To^i kho' chi.u vo+'i lo+`i no'i do^'i ngu+o+.ng ngu`ng cu?a Vu+o+ng. To^i kho^ng bie^'t chi. Die^~m Quye^n co' ca?m tha^'y nhu+ va^.y hay kho^ng?

Vu+o+ng cho+? to^i tro+? la.i qua'n Vie^~n Tu+o+`ng. To^i va` anh va^~n ngo^`i o+? ca'i ba`n ca.nh cu+?a so^? tro^ng ra nhu+~ng ca`nh bo^ng hoa su+~a tra('ng. Vu+o+ng va^~n kho^ng co' ve? gi` kha'c la.. Chi? co' to^i, mo^.t con be' ngo*` nghe^.ch nhu+ vu+`a mo+'i chu+'ng kie^'n mo^.t khu'c phim la. lu`ng trong cuo^.c ddo+`i.

To^i ho?i Vu+o+ng

-Chi. Die^~m Quye^n dde.p nhu+ va^.y anh kho^ng no+~ bo? pha?i kho^ng hay anh va^~n co`n ye^u chi. a^'y.

Vu+o+ng va^~n nhi`n ra ngoa`i cu+?a so^? co' nhu+~ng ca`nh bo^ng hoa su+~a tra('ng, anh mi?m cu+o+`i mo^.t ca'ch chua cha't

- Die^~m Quye^n cu~ng gio^'ng nhu+ nhu+~ng bo^ng hoa tra('ng ngoa`i kia. Khi co`n o+? tre^n ca`nh ca^y thi` chu'ng tha^.t la` tho+m va` dde.p. Nga('m nhi`n chu'ng anh nhu+ muo^'n la^'y ddu+o+.c chu'ng dde^? ye^u thu+o+ng va` o^m a^'p trong ddo^i ba`n tay cu?a anh. Nhu+ng mo^.t khi anh vo+'i tay nga('t chu'ng ro^`i thi` ddo^i ba`n tay cu?a anh dda^`y nhu+.a mu~ dda('ng cha't ma` tho^i. Ne^'u nhu+ vu+'t bo? chu'ng dde^? ru+?a sa.ch tay anh thi` nhu+~ng bo^ng hoa ddo' co' co`n so^'ng no^~i kho^ng em? Anh kho^ng the^? la`m nhu+ va^.y. Le~ ra anh kho^ng ne^n nga('t chu'ng ra kho?i ca`nh ca^y cu?a chu'ng. Nhu+~ng bo^ng hoa ddo' chi? ne^n dde^? anh chie^m ngu+o+~ng ma` tho^i. Anh se~ chi? nga('m nhi`n va` mo+ tu+o+?ng ve^` ne't dde.p tuye^.t vo+`i ddo' chi? the^' tho^i...

Vu+o+ng va^~n cu+' no'i. Anh kho^ng ca^`n bie^'t to^i co' ddang nghe anh no'i hay kho^ng. Nhu+~ng lo+`i no'i cu?a anh ho^m nay kho^ng pha?i la` mo^.t ca^u chuye^.n vui hay mo^.t ca^u chuye^.n hoang ddu+o+`ng huye^`n a?o nhu+ng no' la` mo^.t ca^u chuye^.n co' tha^.t, co' tha^.t trong cuo^.c ddo+`i cu?a anh, Nguye^~n Quo^'c Vu+o+ng.

Tha'ng 9/20

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả