DDoa?n Khu'c Cho Ba.n

Ba.n

To^i ddang gia^.n ba.n vi` ba.n cu+' ke'o to^i ve^` vo+'i qua' khu+' va` ky? nie^.m. Bao nhie^u na(m ro^`i nhi? to^i tu+o+?ng chu+`ng mi`nh dda~ tha^.t su+. que^n ro^`i va^.y ma`...

Lo^`ng ngu+.c cu?a to^i cu+' qua(.n tha('t tu+`ng ho^`i theo do`ng va(n cu?a ba.n. Mo^~i mo^.t ca^u chuye^.n cu?a ba.n la.i nha('c nho+? to^i tro+? ve^` vo+'i tu+`ng ky? nie^.m xu+a. Tha`nh pho^' na`o cu?a mo^.t tho+`i, de^~ thu+o+ng, tre? trung, no^`ng nhie^.t, hoang mang va` cha'n na?n...

Ba.n

Ca?m o+n ba.n dda~ ddu+a to^i tro+? la.i tha`nh pho^' na`o cu?a mo^.t tho+`i tha^.t nhie^`u ky? nie^.m.

Xin ca?m o*n ai...

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả