Ddoa?n khu'c dde^'n vo*'i Phi Ye^'n

Tri' dda~ loa.n, cha^n dda~ la.c lo^'i ve^`...
Nho? theo ta dde^? la`m gi` khi tha^n ta chi`m trong vu`ng hoang da~. Dda'ng kho^ng nho? o*i?! Ha~y nhi`n ddi, tru*o*'c ma(.t nho? nhu*~ng lo^'i da`i dda^`y hoa mo^.ng, ddi.a dda`ng dda^'y, pha?i kho^ng?
Nho? ha~y quay lu*ng, dde^? ma(.c ta lang thang trong tri' loa.n. Dde^? ta ddu*o*.c dda('m chi`m trong su*. ru*`ng ru' cu?a hoang vu.

Ve^` ddi nho?
Ve^` ddi ddu*`ng quay la.i
Trong dde^m dden
Ha~y dde^? chi? mi`nh ta

Ma(.c cho ba~o ta'p
Ma(.c ke^. phong ba
Ta...nho? be'
Tri' ta no^ng no^?i!

Ra^'t ca?m o*n Phi Ye^'n dda~ cho Dung co' ddu*o*.c ca'i ca?m hu*'ng na`y.

Tha^n me^'n

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả