Chuye^.n la' die^u bo^ng....!

Chuye^.n la' die^u bo^ng
Tua^'n la` ca^.u a^'m trong mo^.t gia ddi`nh co' bo^'n anh chi. em . Le? ra Tua^'n ne^n vui su+o+'ng la('m bo+?i luo^n ddu+o+.c gia ddi`nh da`nh cho ti`nh thu+o+ng ye^u , chi`u chuo^.ng , nhu+ng hi`nh nhu+ Tua^'n lu'c na`o cu~ng buo^`n , ne't ma(.t luo^n dda(m chie^u vo+'i nhu+~ng suy nghi~ ma` cha(?ng ai ta`i na`o hie^?u no^?i .
Chi. Thanh Nghi o+? ca.nh nha` Tua^'n , la` ba.n ho.c cu~a chi. Thu.c Trinh va` Thu.c Ta^m.
Cu+' mo^~i to^'i anh Tha`nh la.i pha~i ke`m ho.c cho ca'c chi. , ke^? ca? Tua^'n nu+~a , nhu+ng ba chi. ho.c cu`ng na(m la.i la` lo+'p lo+'n ne^n anh Tha`nh ke`m ba`i ky~ ho+n , chi? thi?nh thoa?ng
gia?i thi'ch cho Tua^'n mo^.t ba`i toa'n kho' hay ba`i va^.t ly' nhu+'c dda^`u . Ddie^`u na`y la`m cho Tua^'n buo^`n la('m vi` ca?m tha^'y bi. co^ ddo^.c , ca'i ddi.nh lua^.t dda so^' tha('ng tie^?u so^' bao gio+` cu~ng ddu'ng ca? . Ma` na`o ca'c chi. co' lo+'n ho+n Tua^'n la` bao , chi? hai tuo^?i , tre^n hai lo+'p , va^.y ma` bao gio+` cu~ng cho ra(`ng Tua^'n la` con ni't .
Co' la^`n Tua^'n ghe' cho+i nha` chi. Thanh Nghi , tha^'y chi. ddang the^u do+? chie^'c kha(n tay vo+'i hai chu+? T - N , Tua^'n to` mo` ho?i : " Chi. the^u cho ai va^.y ? " , Chi. ddo? Ma(.t dda'p : " ro^`i co' mo^.t nga`y em se~ ro~ " . Tua^'n kho^ng ha`i lo`ng nhu+ng dda`nh cha^'p nha^.n vo+'i ca^u tra? lo+`i o+?m o+` cu~a chi. . Co' nhie^`u dde^m cu'p ddie^.n , ma^'y chi. em ngo^`i tru+o+'c sa^n nga('m tra(ng , nga('m sao va` tha? ho^`n va`o nhu+~ng co?i rie^ng tu+ cu~a mo.i ngu+o+`i . Cho+.t mo^.t la^`n chi. Thanh Nghi ho?i rie^ng Tua^'n " Tua^'n a` ! em dda~ thu+o+ng ai chu+a ? " Tua^'n che^'t la(.ng dde^'n va`i gia^y va` nga.i ngu`ng dda'p : " em kho^ng bie^'t nu+~a " ,
Chi. tra'ch nhe. : " Con trai sao ma` nha't the^' ! " ." U+` ! Tua^'n nha't la('m ! muo^'n no'i la('m nhu+ng nga.i bi. tu+` cho^'i va` kho^ng chu+`ng ma^'t ca? tu+. nhie^n trong nhau ", Tua^'n nghi~ tha^`m va^.y , va` ho?i ngu+o+.c la.i : " va` co`n chi. , chi. dda~ thu+o+ng ai chu+a ? "
Chi. cha^.m ra~i dda'p : " Chi. nghi~ ve^` ngu+o+`i ta nhie^`u la('m , nhie^`u ho+n la` lo`ng chi. muo^'n nghi~ , nhu+ng kho^ng bie^'t ngu+o+`i ta nghi~ sao ? " . Anh ta nghi~ sao thi` Tua^'n kho^ng the^? bie^'t ddu+o+.c , nhu+ng Tua^'n ra^'t ro? Tua^'n se~ ddau lo`ng la('m ne^'u nga`y a^'y co' dde^'n, Tua^'n la.i tha^`m nghi~ mo^.t mi`nh .
Ro^`i mu`a he` cu~ng dde^'n ! Ma^'y chi em ru? nhau ddi vu+o+`n tra'I ca^y a(n cho thoa? thi'ch . Cha(?ng hie^?u chi. Thu.c Ta^m ti`m dda^u ra chie^'c la' na(m ca'nh tu+.a la' phong va` ho?i Tua^'n : " Em co' bie^'t la' gi` kho^ng ? " , Tua^'n la('c dda^`u chi.u thua , chi. Thanh Nghi xen va`o :
" la' die^u bo^ng ddo' Tua^'n " Mo.i ngu+o+`i oa` le^n cu+o+`i va` chi. Thu.c Trinh tie^'p chuye^.n
" Em dde^? da`nh sau na`y ta(.ng cho chi. na`o ma` em ye^u thi'ch nha^'t " , ca'c chi. ho^`n nhie^n pha tro` na`o co' hie^?u cho Tua^'n ddang nghi~ gi` .
Anh Tha`nh ddi vu+o+.t bie^n ddu+o+.c ho+n hai tua^`n ma` cha(?ng co' tin tu+'c gi` , mo.i ngu+o+`i trong nha` lo la('ng va` so^'t ruo^.t la('m , Chi. Thanh Nghi cu~ng va^.y . Dde^'n tua^`n thu+' ba thi` me. kho^ng cho+` ddu+o+.c nu+~a , cha.y vo`ng vo`ng ho?i nhu+~ng ngu+o+`i quen chung quanh co' ngu+o+`i nha` cu`ng ddi chung chuye^'n ta`u , thi` ho+?i o+i ! ho+n nu+?a so^' ngu+o+`i tre^n ta`u bi. che^'t ma` trong ddo' co' anh Tha`nh . Me. bu+o+'c va`o nha` ma` mo.i ngu+o+`i hi`nh nhu+ dda~ hie^?u qua ne't ma(.t cu~a me. Me. oa` kho'c , Chi. Thu.c Trinh , Thu.c Ta^m oa` kho'c ,
ca? chi. Thanh Nghi nu+~a . Bo^' thi` la(.ng le? ho+n bo? va`o giang trong , Tua^'n ddu+'ng che^'t la(.ng ma` co^? thi` tha^'y nghe.n va` ma('t cay cay .
Mo^.t tua^`n tro^i qua trong kho^ng khi' ngo^.t nga.t cu~a su+. tang thu+o+ng . Cha(?ng ai buo^`n no'i vo+'i ai ddie^`u gi` ne^'u kho^ng la` ca^`n thie^'t . Me. la^.p ba`n tho+` nho? tre^n no'c tu? Va` di a?nh anh Tha`nh ddu+o+.c na^ng niu dda(.t giu+~a hai chie^'c ne^'n tra('ng . Hi`nh nhu+ anh Tha`nh ddang cu+o+`i vo+'i mo.i ngu+o+`i thi` pha~i .
Ro^`i mo.i chuye^.n cu~ng nguo^i da^`n , chi. Thanh Nghi ru? Tua^'n ddi chu`a ca^`u sie^u cho linh ho^`n anh Tha`nhddu+o+.c so+'m sie^u thoa't . Tre^n ddu+o+ng ve^` chi. ba?o Tua^'n ghe' ngang bie^?n va` chi. dda~ da.o ven bie^?n co' dde^'n ha`ng gio+` . Tru+o+'c khi ve^` chi. tha? chie^'c kha(n the^u dde^? no' tro^i ra kho+i ti`m dde^'n anh Tha`nh nhu+ mo'n qua` dda^`u tie^n va` cu~ng la` cuo^'i cu`ng chi. trao ta(.ng a?nh .
Tua^'n dda~ hie^?u ro? Mo.i chuye^.n , Tua^'n ddau lo`ng la('m va` kho' chi.u vo+'i nhu+~ng ma^u thua^?n trong lo`ng . Tua^'n quye^'t ddi.nh xin cha me. ddi xa o+? , vie^.n co+' la` ddi ho.c va` va`o ta^.n Sa`i Go`n o+? tro. nha` ngu+o+`i ca^.u .
Sa`i go`n nga`y … tha'ng … na(m …
Chi. Thanh Nghi thu+o+ng me^'n !
Ro^`i mo.i vie^.c cu~ng tro^I qua , anh Tha`nh ra ddi dde^? la.i trong lo`ng mo^~i chu'ng ta su+. tie^'c thu+o+ng kho^n nguo^i . Va` rie^ng chi. , mo^.t ma^'t ma't cu~a tho+`i con ga'i de^? thu+o+ng
nga^y tho+ va` vo^ to^.i .
Em dda~ quen da^`n vo+'i cuo^.c so^'ng Tha`nh pho^' nhu+ng va^~n nho+' nha` nhie^`u la('m ! nho+' ngu+o+`i tha^n , nho+' chi. va` nhu+~ng dde^m cu'p ddie^.n . Nho+' ca? thu Ha` No^.i va` nhu+~ng chie^'c la' va`ng ro+i . Chi. co`n nho+' chie^'c la' die^u bo^ng ma` chu'ng ta nha(.t ddu+o+.c trong vu+o+`n tra'i ca^y da.o tru+o+'c , em xin go+?i la.i chi. vo+'i ba`i tho+ nga('n kha('c tre^n la' :
Trong no^?i nho+' anh ti`m em kha('p pho^'
Nha(.t la' va`ng kha('c no^?i nho+' ye^u em
Ru+`ng bao la' lo`ng thu+o+ng em chu+`ng a^'y
Bie^?n tuy dda^`y sao sa'nh ddu+o+.c ti`nh anh .
Sa'u tha'ng sau , khi lo`ng Tua^'n dda~ he^'t tro^ng cho+` , mong ddo+.i . Mo^.t ca'nh thu+ tu+` Ha` No^.i go+?i va`o ma` kho^ng dde^` te^n ngu+o+`i go+?i . Tua^'n mo+? ra xem , nhu+ng vo?n ve.n chi? co' ba`i tho+
La' die^u bo^ng
Va'y Ddi`nh Ba?ng buo^ng chu`ng cu+?a vo~ng
Chi. tha^?n tho+` ddi ti`m
Ddo^`ng chie^`u
Cuo^'ng ra.
Chi. ba?o
Ddu+'a na`o ti`m ddu+o+.c la' die^u bo^ng
Tu+` nay ta go.i la` cho^`ng
Hai nga`y em ti`m tha^'y la'
Chi. chau ma`y
Dda^u pha~i la' die^u bo^ng
Mu`a ddo^ng sau em ti`m tha^'y la'
Chi. la('c dda^`u
Tro^ng na('ng va~n be^n so^ng
Nga`y cu+o+'i chi. em ti`m tha^'y la'
Chi. cu+o+`i xe chi? a^'m tro^n kim
Chi. ba con em ti`m tha^'y la'
Xoe` tay phu? ma(.t chi. kho^ng nhi`n
Tu+` thu+o+? a^'y em ca^`m chie^'c la'
Ddi dda^`u non cuo^'i be^?
Gio' que^ vi vu't go.i
Die^u bo^ng ho+?i …….
O+'i die^u bo^ng ….!

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả