Ánh Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]

Có một lần mất mát
Mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau
Mới hiểu được tình yêu

Qua dầm dề mưa tuyết,
Mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than
Mới hiểu Ðời Ðá Vàng

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả