Thanh Ngọc Milano
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]

Xa Trường
1


Trình bày: Thanh Ngọc
Nhạc & Lời: Thanh Ngọc
Đàn: Việt Anh


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả