Vấp...

Vấp nhau - vấp cả cuộc đời?
Mơ xưa không đặng nên lời đa đoan?
Một lần vấp 
Một lần mang...
Tình như bọt sóng biển tràn khơi xa.

Vấp vào nhau?
Buốt lòng ta?
Tình là hạt bụi bay qua cõi trần.

Tú_Yên
(17-05-2017) 

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả