Lắng Trong Gió Chiều Ngân Tiếng Nhạc

Lắng trong gió chiều ngân tiếng nhạc
Noel lời ai hát trên sông
Hang sâu, máng cỏ, hài đồng
Ba vua tầm chốn non bồng chúa sinh

Bên kia đỉnh chuông đinh tai đổ
Lễ người xưa gánh khổ tay căng
Thập giá mình chịu roi lằn
Hồn bay về cõi vĩnh hằng thế dân

Hang Bê Lem nhạc ngân mấy khúc
Trên sông chiều trước phút giáng sinh
Cho ta nhớ tích...tưởng hình
Đạo người một mối hai nghìn năm lưu


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả