Polar bears - Credit: AP

LẠC BƯỚC MỒ CÔI

Cuối cùng mình cũng phải đi thôi
Gửi lại thương yêu dấu nhớ rồi
Khói nhang đâu có sao khuất bóng
Cuối đường lưu lạc bước mồ côi...

MD.02/10/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả