Gia đình PSĐĐ

HẰNG ĐỌC TNHT

----------

Q.2 / Bài 82

Thánh giáo của Thất Nương giải thích thêm về Âm Quang.

Ngày 9-4-Giáp Tuất (1934)

THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG

Tiếc thay, em có dặn trước ngày em đến, đặng hội hiệp đông đủ cùng nhiều chị, nhưng phò loan trễ nải, nên em không phương gặp đặng, nhất là việc Diêu Trì Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn sanh. Cái hại ấy vốn chẳng vừa về phần tín ngưỡng. Chớ chi thất tại tà quyền thì có mấy em trừ khử, nhưng tại nơi đồng tử thì mấy em không phương giải nạn cho mấy người mê tín.

Thưa cùng mấy chị, em xin nhắc nhở điều nầy: Ngày hội Ngọc Hư đặng lo phương tiếp pháp của Tây Phương Cực Lạc qua, em đã đặng nghe thấy những lời của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát than thở rằng: Ngài là Phật, nên khó gần gũi các hồn Nữ Phái mà khuyến giáo cơ giải thoát mê đồ. Bởi cớ nơi âm quang, nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn nam phái bội phần. em lại nghe Người ước rằng: Chớ chi có một Ðấng Nữ Tiên dám đảm đương đến phổ tế mới mong tận độ chư vong của Phong Ðô thoát kiếp. Em mới để dạ lo lường cả lòng lẫn ái đến đó; em đã chán thấy nhiều tội tình chẳng trọng hệ, song có hồn chịu sầu thảm lạ thường. Em đã liệu nhiều phương thế cho từ đây mấy chơn hồn có bề dễ tránh khỏi cửa Âm Quang hãm tội.

Em nên nói rõ Âm Quang là gì trước đã, rồi mấy chị mới hiểu đặng.

Âm Quang là nơi Thần Linh Học gọi là nơi Trường Ðình của chư hồn giải thể hay nhập thể. Ðại Từ Phụ đã định nơi ấy cho Phật gọi là "Tịnh Tâm Xá" nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác, thì tự nhiên tránh khỏi Âm Quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp dầu gây lắm tội tình, mà phút chót biết ăn năn tự hối cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi, thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm Quang, lại còn hưởng đặng nhiều ân huệ của Chí Tôn, là các chơn hồn đặng tự hối hay là đặng giáo hóa mà hiểu trọn chơn truyền lập phương tự độ, hay là con cái của các chơn hồn cầu rỗi.

Ôi! Tuy vân, hồng ân của Ðại Từ Phụ như thế mà vẫn thấy các chơn hồn sa đọa hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi Thầy, đó là mấy đạo hữu tín đồ bị thất thệ. Em trông thấy bắt đau lòng, phái Nữ lại là phần đông hơn hết.

Thăng.

 

 --------------------------

Các con yêu mến,

Ba chỉ các con :

1.- [Tiếc thay ... mê tín]

Lưu ý câu : ... về việc Diêu Trì Cung bị mượn danh nơi khác mà dối gạt nhơn sanh ... Đọc đến đây, Ba nhớ bài TNHT trước có câu : ... Quỷ Vương khởi phá khuấy chơn Đạo. Đến danh ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi ... Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo . - TNHT/Q.1 - ngày 22-8-1926 - Thế mà nay, chị em các con, có đứa lấp lửng lân la với Quỉ, kết nghĩa kết tình, làm thơ tào lao với quỉ, thức tế họ đang là người ngoại đạo. Trong câu minh thệ nói rỏ : ... hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài ... nhưng nó phớt lờ bảo sao không đắc tội.

2.- [Thưa cùng ... hãm tội]

Lưu ý câu : ... Bởi cớ nơi Âm Quang, nữ hồn còn bị luyện tội nhiều hơn nam phái bội phần ... Ba thấy hiện nay nữ chơi FB nhiều hơn nam, vì công việc của nữ dễ chơi hơn nam. Thí dụ : con vừa may vừa nhắn tin, vừa may vừa điện thoại, mua bán trong khi vắng khách thì chơi dễ hơn xây tường, trộn cát. Ba thấy xử dung FB để xiển dương Đạo Pháp dường như không có, mà sa vào vòng lăng nhăng bậy bạ thì nhiều.

3.- [ Em nên nói ... đến hết]

Lưu ý câu : ... Âm Quang ... là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm, xét mình coi trong kiếp sanh bao nhiêu phước tội ...đọc kỹ phần kế : cho đến cầu rỗi. Đáng lưu ý : từ Tuy vân ... cho đến hết. Đáng buồn là : phái nữ lại là phần đông hơn hết. Thực tế chuyện chơi FB sai lầm là đủ xuống Âm Quang. Thay vì, dùng FB làm phương tiện phổ truyền TNHT, không làm lại đi phổ truyền kinh sách Nhị Kỳ, tệ hại hơn là mấy đứa hằng ngày đang la cà với Quỉ để chơi thơ nhãm nhí. Bao nhiêu đó đủ xuống Âm Quang.

BC - 17-7-2017

 


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả