Lão đã muốn trải chiếu hoa...thì nhị tôi trải ngay đây ạ.


Nằm Chiếu Hoa Viết Truyện Đời Lính

Trải chiếu hoa, sau sân nhà
Mời ba bốn bốn ngà ngà ngã lưng


Nằm xuống viết truyện núi rừng
Hành quân xưa bước chân từng bước di
Nón sắt, áo trận rằn ri
Đêm đốt thuốc, chốn biên thùy hỏa châu


Trải chiếu hoa, dòng tím mầu
Mời ba bốn bốn tựa đầu tường thơ


Mời Lão Lụn vụn thơ cho; khà khà.


Thân,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả