Anh lee vào lục bát tặng Billy nghe.


360 Độ

Ba trăm sáu mươi độ xoay
Bóng cô với bóng thu gầy vàng trôi

Qua cầu là bóng một đôi
Qua cầu là bóng nhập rồi hoá hai
Là trúc mã với thanh mai
Song song bốn bước giày, hài bốn chân
Qua cầu tìm đến tình nhân
Bên kia xóm đợi tình gần cận ngay

Ba trăm sáu mươi độ xoay
Bóng cô với bóng thu này nước in


Have a Happy 4th of July Billy.

Thân,

Anh Lee

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả