May Ma('n

Buo^?i chie^`u gio*` tan so*? ddo^ng ddu'c, co^ Tu' ddang cha.y ve`o ve`o tre^n chie^'c xe Wave mo*'i dda^.p ho^.p. Ngu*o*`i dda`n ba` khoa?ng chu*`ng 60 tuo^?i ddang ga'nh mo^.t ro? dda^`y rau ddang chua^?n bi. qua ddu*o*`ng dde^? hi vo.ng ba'n no^'t cho^~ rau co`n la.i. Bo^~ng nhie^n tie^'ng xe ma'y tha('ng ga^'p: "ke'ttt.....ke't...." va` tie^ng ddu.ng cha.m ma.nh ro^`i "RA^`M..." xe cu?a co^ Tu' lao ma.nh va`o cho^~ ro^? rau cu?a ngu*o*`i dda`n ba`. Co^ Tu' ddu`ng ddu`ng du*.ng xe le^n va` nhi`n la.i xem co' bi.xu*o*'c sa't gi` kho^ng, sau khi kho^ng tha^'y gi` hu* ho?ng co^ quay ra cho^~ cu?a ba` ba'n rau ddang ngo^`i re^ ri? o*? tre^n ddu*o*`ng vi` cho^~ dda^`u go^'i ddang cha?y ma'u va` la le^n:
-"Ba` gia` kia ba` mu` ha?, gia` the^' ro^`i sao kho^ng na(`m nha` cho con ca'i phu.c vu. ddi, ra ngoa`i na`y la`m gi` cho ngu*o*`i ta ddu.ng cho".
Mo.i ngu*o*`i tha^'y co' chuye^.n lie^`n bu quanh la^'y dde^? xem. Co^ Tu' tie^'p tu.c no'i " May la` xe cu?a ba` chu*a bi. ho?ng ddo', ne^'u co' chuye^.n gi` thi` ma`y kho^ng dda`o ddu*o*.c tie^`n ra ma` dde^`n dda^u" .... " Ho^m nay sao xui the^'" No'i xong co^ Tu' nha^?y le^n xe va` cha.y tie^'p dde^? ke^. ba` gia` co^' ga('ng nha(.t la.i nhu*~ng cho^~ rau chu*a bi. gia^.p na't. Ve^` to*'i nha` co^ Tu' vu*`a mo*? cu*?a ra thi` con cho' Lulu tha^'y chu? ve^` thi` cha.y ra mu*`ng, nhu*ng co^ Tu' kho^ng nhi`n tha^'y va`: "Oa?ng, oa?ng, oa?ng.." con cho' nho? be' cu?a co^ bi. chie^'c ba'nh xe dde` le^n. Co^ Tu' gia^.t mi`nh va vo^.i va`ng du*.ng chie^'c xe ro^`i be^' con cho' le^n va` nu~ng ni.u no': "Tro`i Lulu be' bo?ng cu?a chi., em co' sao kho^ng dde^? cho chi. xem na`o" Co^ Tu' vu*`a xuy't xoa vu*`a be^' con cho' nho? va`o nha`...
Suy ra thi` ca'i so^' cu?a con cho' kia va^~n co`n may ma('n ho*n so^' cu?a ba` gia` ba'n rau kia.

September, 02, 2001
tha^~n tho*`

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả